Artykuły
Gorące tematy
Artykuły

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), EFIS – INSTYTUT KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, EUROPEJSKA FUNDACJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ul. J.K. Branickiego 15, 15-085 Białystok (EFIS) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez EFIS., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z EFIS bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną poprzez:
szkolenia@efis.org.pl lub pisemnie na adres ul. J.K. Branickiego 15, 15-085 Białystok (EFIS), tel. 85 874 52 74, fax: 85 874 52 89.

I. Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EFIS – INSTYTUT KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, EUROPEJSKA FUNDACJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ul. J.K. Branickiego 15, 15-085 Białystok (EFIS)
II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

EFIS przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
1. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z EFIS lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy z EFIS  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a dodatkowo:
2.  w odniesieniu do umów o usługi edukacyjne i doradcze związane z:
a) dokonaniem oceny kwalifikowalności uczestnika (zgodnie z wytycznymi realizowanych przez EFIS projektów szkoleniowych i doradczych),
b) związanych z realizacją usług edukacyjnych i doradczych,
c) przekazywaniem informacji do instytucji finansujących realizację projektów szkoleniowych i doradczych
d) związanych z raportowaniem do organów władzy publicznej, w tym organów nadzorczych, oraz
do innych podmiotów, do których EFIS jest zobowiązany raportować na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w związku z wypełnianiem przez EFIS obowiązków identyfikacyjnych, informacyjnych wynikających z umów podpisanych na realizację wsparcia finansowanego z funduszy publicznych, UE, funduszy własnych i innych,
e) związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez EFIS
3. ponadto w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych z uwagi
na realizację prawnie uzasadnionych interesów EFIS (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności
w celach:
a)  marketingu produktów i usług oraz podobnych produktów i usług oferowanych przez
partnerów EFIS,
b)  związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez EFIS produktów i usług,
w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i spotkań, badaniem Pani/Pana satysfakcji ze świadczonych usług,
c) związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną EFIS
d) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
e)  wewnętrznego raportowania w ramach EFIS, w tym sprawozdawczości zarządczej,
f) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, prowadzenia wewnętrznej ewidencji wręczanych i otrzymywanych korzyści, konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności EFIS dla celów przestępczych;
4. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

III. Obowiązek podania danych osobowych EFIS
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z EFIS i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z uzasadnionych interesów EFIS.
Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez EFIS usług na Pani/Pana rzecz.
W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. Ministerstwo Edukacji Narodowej,
2. podmiotom powiązanym z EFIS, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;
3. podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, w związku z wykonywaniem czynności edukacyjnych i doradczych;
4. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Panią/Panem umów;
5. podmiotom wspierającym EFIS w jego procesach biznesowych i czynnościach, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz EFIS (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom EFIS;

V. Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów,
tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z EFIS umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez EFIS uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Profilowanie należy rozumieć, jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących wyników działań edukacyjnych i doradczych.
W zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy z EFIS bądź wykonania przez EFIS obowiązku wynikającego z przepisów prawa, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym profilowaniem, którego celem może być ocena:

a) zdolności i wiarygodności do zaciągania zobowiązań względem EFIS. W przypadku wykazania w ten sposób braku lub niewystarczającej zdolności lub wiarygodności do zaciągnięcia danego zobowiązania, EFIS odmówi Pani/Panu udzielenia usługi,
b) Pani/Pana dane osobowe, tj. m.in. odpowiednio dotychczasowa historia, dane demograficzne, historia transakcji, a także dotychczasowa ocena Pani/Pana zdolności i wiarygodności płatniczej mogą być profilowane w ramach procesów zarządzania ryzykiem
c) w uzasadnionych przypadkach, tj. w przypadku braku, pomimo wezwania, spłaty wymagalnego zobowiązania wynikającego z umowy, EFIS w sposób zautomatyzowany podejmuje decyzje o wypowiedzeniu umowy,
d) w uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do wymagalnych wierzytelności EFIS wynikających z umów o charakterze odpłatnym, po bezskutecznym procesie ich dochodzenia, EFIS w sposób zautomatyzowany podejmie decyzje o dokonaniu ich sprzedaży;
e) w celach marketingowych Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane do profilowania w celu skierowania do Pani/Pana spersonalizowanej oferty, z której nieskorzystanie nie przyniesie Pani/Panu jakichkolwiek negatywnych skutków.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
EFIS pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez EFIS, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
d)  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz
b) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu EFIS

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez EFIS Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

X. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG ”) lub organizacji międzynarodowych.

EFIS w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG (USA, Singapur, Indie, Chiny, Hongkong i Kanada) oraz organizacjom międzynarodowym (np. SWIFT), a także innym podmiotom, mającym siedzibę poza EOG, lub organizacjom międzynarodowym, do których transfer jest konieczny w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową). Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie zawartych z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych, których treść została ustalona przez Komisję Europejską oraz zapewnia najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii tych danych za pośrednictwem EFIS.

 
Partnerzy© 1999-2011 Copyright BV Sp. z o.o.
All rights reserved.